طراحی، اندازه گیری و کالیبراسیون صوتی
هر فضایی نیاز به طراحی آکوستیکی دقیق دارد. این طراحی در تیم Soundphix توسط حرفه ای ترین نرم افزارهای شبیه سازی دنیا (EASE و ODEON) در این حوزه انجام می گیرد. در این شبیه سازی ها تمامی پارامترهای آکوستیکی محیط استخراج و پس از مقایسه با مقادیر استاندارد تحلیل می گردد. همچنین پس از ساخت فضا، اندازه گیری های آکوستیکی انجام شده و مقادیر شبی سازی با مقادیر واقعی تطبیق داده می شوند. در این مرحله به کمک کالیبراسیون به مقادیر تعیین شده در استاندارد می رسیم.

تولید جاذب ها و پخشاگرهای صوتی
تیم Soundphix متناسب با تمام فضاها و کاربری ها جاذب های صوتی پهن باند با ضریب جذب حداکثری (100 درصدی) تولید می کند. این پنل های آکوستیکی کاملا ضد حریق بوده و قابلیت نصب در تمام فضاها را دارا می باشد. با توجه به دکور های متفاوت (لمسه، چوب، سنگ، رنگ و پارچه) امکان استفاده از این پنل ها در تمامی کاربری های تجاری، اداری، مسکونی و حرفه ای فراهم می باشد. همچنین امکان تولید پنل های خاص با توجه به نیازهای طراحی وجود دارد.

مشاوره و طراحی صوتی فضاها
مهمترین گام تیم Soundphix شبیه سازی های آکوستیکی و آنالیز پارامترهای خروجی آن با توجه به استانداردهای بین المللی است. در نتیجه پیشنهادات آکوستیکی در قالب مشاوره ای علمی بر پایه پیشرفته ترین تکنولوژی های روز به کارفرمایان ارائه می شود.