کراس تاک – Cross Talk

به سیگنال‌های نشتی ناخواسته‌ای که میان کانال‌های مجاور هم (مانند کانال چپ و راست در سیستم استریو) وجود دارد و پدیده‌ای نامطلوب است، کراس‌تاک (Crosstalk) می‌گویند. برای اندازه‌گیری آن در یک سیستم صوتی، یک موج سینوسی در سطح نرمال در فرکانس‌های مختلف به یک کانال وارد شده، آنگاه سطح سیگنال در کانال دیگر (مثلا کانال چپ) در آن فرکانس‌ها اندازه‌گیری می‌شود. نسبت سطح سیگنال در کانال دوم به سطح سیگنال در کانال اول مقدار کراس‌تاک را تشکیل می‌دهد. به‌وسیله کاربرد فیلتری با پهنای باند بسیار بایک در هر فرکانس، کراس‌تاک را از نویز آن جدا می‌کنند. چون کراس‌تاک از تقسیم دو سطح سیگنال (Signal Level) بدست می‌آید، بنابراین هیچ واحد و دیمانسیونی نداشته و برحسب درصد و یا dBr بدست می‌آید. در اندازه‌گیری کراس‌تاک بهتر است یک بار نسبت سطح سیگنال در کانال A به کانال B و بار دیگر سطح سیگنال کانال B به کانال A محاسبه گردد.