پوش و بازتاب‌های جانبی امواج آکوستیکی

انعکاس‌های دیوارها و سطوح به ویژه دیوارهای جانبی سالن نقش ویژه‌ای در غوطه‌ور شدن تماشاگران در صدا می‌شود. مجریان یک کنسرت پاپ یا راک و همچنین تماشاچیان خواستار چنین ویژگی هستند. در حال حاضر تحقیق ویژه‌ای روی این موضوع انجام نگرفته است. یک واقعیت آن است که مهندسین صدا Clarity‌ را تا حدی برقرار می‌کنند که پوشش صدایی صورت نمی‌گیرد. یک راه محاسبه انرژی‌های جانبی استفاده از میکروفونی جهتی است که نقطه صفرش رو به منبع باشد. راه ساده و غیر دقیق اینست که بررسی شود دیگر دیوارهای جانبی کدام ضریب جذب بیشتری دارند و ارتفاع سقف نسبت به عرض سالن کم‌تر است یا نه.

LF پارامتری بدون واحد است. پوشانندگی صدا نیز با واخنش مناسب است. LF نسبتی است از انرژی بازتاب‌های جانبی به انرژی کلی بازتاب‌ها و صدای مستقیم.