پوشش صوتی

پوشش

این یک حقیقت است که شنیدن صدا با وجودیک صدای زمینه دشوار می شود. در این حالت می گوییم پوشش رخ داده است. به عبارت دیگر صدای زمینه صدای مورد نظر ما را پوشانده است. ساختار بسامدی و نحوه پوشش امری بسیار پیچیده است.

عوامل مؤثر در پوشش

همانطور که در شکل زیر از کتاب (Rossing, 1990) می بینید، پوشش در تمامی فرکانس ها به یک میزان نیست. در شکل (a) پوشش فرکانس بالاتر (A) روی فرکانس پایین تر کم است. با افزایش شدت در فرکانس پایین (B) میزان پوشش افزایش می یابد تا جایی که فرکانس بم کاملا فرکانس زیر را می پوشاند (d).

برعکس با افزایش شدت موج فرکانس بالا (A) هیچ گاه توان پوشاندن فرکانس های پایین را ندارد.

* توجه: شکل زیر نحوه عکس العمل حلزونی (Basilar Membrane) گوش به امواج تک فرکانس است. سمت چپ نمودار دریچه بیضوی قرار دارد. همانطور که در شکل زیر می بینید، با افزایش شدت، بازه فرکانسی مورد پوشش افزایش می یابد. این بازه در فرکانس های بم بزرگتر از فرکانس های بالاست.