“وو” و “فلاتر” – Wow & Flutter

“وو” و “فلاتر” (Wow & Flutter)

این پارامتر مخصوص دستگاه‌های ضبط و پخش مغناطیسی و نیز گرامافون‌هایی است که تغییرات کوچکی در سرعت آنها ایجاد می‌گردد. این تغییر سرعت بر روی صدای ضبط یا پخش شده تاثیر منفی دارد.

واژه Wow به تغییرات کم سرعت (0.1-10Hz) و واژه Flutter به تغییرات زیاد سرعت (بیش از 10 Hz) اطلاق می‌گردد.

ای دو واژه با یکدیگر ترکیب شده و به عنوان یک پارامتر فنی مطرح است که باید تحت کنترل قرار گرفته و تا حد ممکن مقدار آن کم باشد. در دستگاه‌های ضبط و پخش مغناطیسی عوامل Wow & Flutter عبارتند از:

الف) نیروی گریز از مرکز در عناصر چرخشی ماشین‌های ضبط و پخش

ب) عناصر فرسوده در مسیر حرکت نوار

ج) نوارهای معیوب یا بدون کیفیت مطلوب

د) تنظیم نادرست عناصر کششی نوار (Tape Tension)

ه) اصطکاک متغیر در مسیر نوار

برای اندازه‌گیری و تحت کنترل درآوردن مقدار Wow & Flutter استانداردهای خاصی وجود دارد.

لازم به ذکر است که در سیستم‌ها و تجهیزات صدای دیجیتال بخاطر تفاوت‌های ساختاری با سیستم‌های و تجهیزات صدای آنالوگ مشکلی به نام Wow & Flutter وجود ندارد.