هنر گوش كردن در موسیقی

خصوصيت هر تجربه موسيقايى بستگى به توانايى ما در ((هنر گوش كردن)) دارد. اولين قدم در راه پيشرفت قابليت هنر گوش كردن اين است كه چگونه نيروى خود را در درك موسيقى متمركز كنيم. در اينجا انسان امروزى شايد در وضع نامساعدى باشد.

تكنولوژى توجه مارا از تمركز بازداشته است. به عنوان نمونه ، دنياى اصوات الكترونيك جامعه ى ما، ما را در ارتباط با موسيقى ، لحظه اى ، آنى، و از سوى ديگر مداماً، به همين خصوصيت معتاد مى كند.

شهر ما ، در مغازه ها، در مشاغل ادارى ما ، و حتى در خيابان، با موسيقى عجين شده است؛ ((موسيقى متن)) مانع فراگيرى هنر گوش كردن مى شود، زيرا هدف آن اين است كه ما را از شنيدن دقيق آن منحرف كند. اين موسيقى عملا ما را تربيت مى كند كه ((گوش كننده)) ى آن نباشيم مردمى كه تمام روز در جاهايى كار مى كنند كه موسيقى مانند ((وزوز زنبور)) دائما به گوششان تحميل مى شود، اعتراف مى كنند كه ديگر موسيقى را نمى شنوند. آنها (( درِ گوشهايشان را، به پيروى از غريزه مى بندند.))

سالن كنسرت اما جاى ديگريست . در آنجا ما همه چيز را در خدمت گوش كردن به موسيقى مى يابيم. به جاى آنكه با عدم دقت ناشى از شنيدن سر و صدايى دائمى و تحميل شونده در خود فرو رويم، به سالن كنسرت مى رويم تا به قصد گوش كردن به برنامه اى معين و از پيش دانسته، نيروى خويش را تمركز بخشيم.

در آنجا كم و بيش تمام عوامل گيج كننده غايبند، و آن لحظه هاى معلق سكوت، پيش از آمدن رهبر و آغاز برنامه ، توجه ادامه دار ما را به تمركز كليه ى نيروهايمان سوق مى دهد. اتمسفر رسمى وادارمان مى كند كه ششدانگ حواسمان به موسيقى باشد؛ چراغها خاموش مى شوند؛ حاضران آماده ى گوش كردن هستند. اما گوش كردن اثر بخش ،به چيزى بيش از تمركز توجه نياز دارد. ما بايد بدانيم براى چه هدفى گوش مى دهيم.

گوش كردن ابعاد مختلفى دارد.ابتدا ما از تأثيرهاى احساسى اصوات موسيقى لذت مى بريم، كه علت اساسى آن را بايد در هماهنگى روانى انسان دانست كه گونه هاى مختلف اصوات و حركات موسيقايى را به هم پيوند مى دهد. اين پديده اى طبيعى و قابل قبول است ،و به اين دليل ما خصوصيتى داريم كه با نوعى معين از موسيقى،به وسيله ى عكس العملى دراماتيك، سازگارى نشان دهيم.

موسيقى هيجان بخش تعقيب و شكار،موسيقى آرام و نرم يك صحنه ى عشقى، اصوات سحر انگيزى كه لحظه هاى تعليق ما را مى افزايند، انواع معين اين موسيقى هستند.

موسيقيدانان تعليم ديده از سوى ديگر، به تغيير سطوح توناليته ها گوش مى دهند، به ظرافتهاى هارمونيك آهنگسازان مختلف توجه دارند و… اين نوع گوش دادن نتيجه ى مطالعه و ممارست دراز مدت اين هنر است كه آنها را در درك ويژه موسيقى از راه گوش كردن يارى مى دهد.