هدروم -Headroom

پارامتر هدروم وابسته به رنج دینامیک است و طبق تعریف عبارتست از سطح نرمال سیگنال در یک سیستم تا حداکثر رنجی از سیگنال که پس از آن اعوجاج حاصل می‌گردد.

برای مثال وقتی سطح نرمال عملکرد یک سیستم (ovu)+4dBu باشد و حداکثر سطح سیگنال مجاز در آن سیستم +20dBu باشد، هدروم هدروم به فاصله این دو عدد یعنی 16 dBu گفته می‌شود. استفاده از فاصله هدروم برای لحظاتی کوتاه مجاز است ولی چون vu متر مقدار هدروم مورد استفاده را نشان نمی‌دهد. بنابراین باید خیلی احتیاط نمود که اعوجاج حاصل نگردد. بر خلاف vu متر، اندازه‌گیر سطح صدای دیجیتال یعنی dBFS صدابردار را از مقدار هدروم در هر لحظه آگاه می‌سازد.