گوش به سه ناحیه تقسیم می شود: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.

گوش خارجی

 شامل لاله گوش، مجرای گوش و پرده سماخ می شود. قسمت خارجی گوش را لاله گوش می نامند. لاله گوش از طریق بازتابانیدن امواج آکوستیکی به داخل گوش می تواند اندکی به حساسیت آن بیافزاید.

این افزایش در انسان ها قابل چشم پوشی است. در بعضی از جانوران لاله گوش بزرگتر است و می تواند به سوی چشمه صدا بچرخد که در این صورت هم محل چشمه صدا را تعیین می کند و هم به حساسیت گوش می افزاید.

مجرای گوش خارجی لوله صوتی چند میلی متری با یک سر بسته می باشد.این مجرا نقش مهمی در طیف حساسیت شنوایی دارد. می دانیم که در لوله های صوتی تشدید رخ می دهد و این تشدید در بسامدهای خاصی صورت می گیرد که بستگی به ابعاد لوله صوتی دارد.

بسامد تشدید در مجرای گوش خارجی در حدود 3.5KHz می باشد و به همین دلیل است که بیشترین حساسیت گوش به این بسامد می باشد.

پرده صماخ پرده حساس و انعطاف پذیری می باشد. تغییرات فشار آکوستیکی با هر بسامد عینا به پرده صماخ انتقال می یابد و پرده صماخ آن را به گوش میانی منتقل می کند. این انتقال هم از نظر شدت و هم از نظر بسامد به شکل خطی صورت می گیرد.

نقش گوش خارجی در شنوایی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید