موسیقی کرمانشاهی

موسیقی این مردم از تنوع زیادی برخوردار است و به انواع مختلفی تفقسیم می شود:

۱) (کوتل) یا (چه مردی) این نوع موسیقی در مراسم عزا و سوگواری به کارمی رود.

۲) (هرل به رکه) یا (چوبی) موسیقی وآوازی است که با رقص و پاکوبی همراه است.

۳) (هوره) به صورت تکخوانی و بدون ساز انجام می گردد.

۴) (بیست خوانی)

۵) (موسیقی بومی و محلی).

٦موسیقی (حماسی) که با اشعار رزمی شاهنامه همراه است.

۷موسیقی (تنبور) که دو نوع است:

▪ الف: نظم حقانی که در نیایش خدا است، ب : موسیقی مجلسی که از حالتی عرفانی برخوردار است.

▪ رقص در کرمانشاهان:

۱چپی

۲لرزانه

۳فتاح

۴پاشایی

۵خانمیری

٦گریانه

۷سه جار موسیقی رقص با سازهای سورنا، دوزله و شمشال نواخته می شود.

تهيه و ارسال توسط    :   دفتر معاونت پژوهشی