مقایسه محبوبیت DAW ها

در نظرسنجی سایتproducerspot.comکه توسط بیش از5000 کاربر پاسخ داده شد،  Abletonدر در رتبه نخست قرار گرفت، سایر DAW ها عبارت بودند از:

نتایج این نظر سنجی:

Abletan 27%

FL studio 21%

Studio one 18%

Reaper 13%

Lagic pro 12%

سایت  synthopiapollsزاویه دید دیگری با بیش از 1500 شرکت کنندهنشان می دهد که در آنAbleton  بازهم صدرنشین شد ولیFL studio از لیست خارج شد.

Abletan 29%

Logic pro 15%

Bitwig studio 12%

Digital performer 7%

Reason 6%

این نظرسنجی ها نمایانگر ترجیح تولیدکنندگان و به خصوص موزیسین های الکترونیک است، به همین دلیل عجیب نیست کمی تبعیض به سمت DAW هایی چون Reason، Bitwig، Ableton و FL Sttudio دیده می شود.

متخصصان صدا به استفاده از ست های متفاوت می پردازند.با اینکه یافتن نظرسنجی هایی که درآن تبعیض به سمت تولیدکنندگان صورت نگرفته سخت است ولی نظرسنجی بر روی  سایت صدا محور gearslutz.com با 1700 رای نتایج دیگری نشان داد.

Logic pro 18%

Reaper 12%

Pro tools 11%

Ableton live 7%

Cubase 19%

این نظرسنجی ها اشاره می کنند که محبوب ترین DAW  کراس اُور با نظر شرکت کنندگان

 logic pro x می باشد که به قیمت 200$ می باشد و در مقایسه با برنامه ای مثل  FL studio که 737 $  است خریدش آسانتر است.