• اندازه گیری و کالیبراسیون صوتی

مشاوره و طراحی صوتی فضاها

مهمترین گام تیم Soundphix شبیه سازی های آکوستیکی و آنالیز پارامترهای خروجی آن با توجه به استانداردهای بین المللی است. در نتیجه پیشنهادات آکوستیکی در قالب مشاوره ای علمی بر پایه پیشرفته ترین تکنولوژی های روز به کارفرمایان ارائه می شود.

.

.

.