• اندازه گیری و کالیبراسیون صوتی

طراحی، اندازه گیری و کالیبراسیون صوتی

هر فضایی نیاز به طراحی آکوستیکی دقیق دارد. این طراحی در تیم Soundphix توسط حرفه ای ترین نرم افزارهای شبیه سازی دنیا (EASE و ODEON) در این حوزه انجام می گیرد. در این شبیه سازی ها تمامی پارامترهای آکوستیکی محیط استخراج و پس از مقایسه با مقادیر استاندارد تحلیل می گردد. همچنین پس از ساخت فضا، اندازه گیری های آکوستیکی انجام شده و مقادیر شبی سازی با مقادیر واقعی تطبیق داده می شوند. در این مرحله به کمک کالیبراسیون به مقادیر تعیین شده در استاندارد می رسیم.