زمان واخنش (Reverb) در سالن های آمفی تئاتر

بنا به این که زمان واخنش چه مقدار می‌خواهیم باشد مصالح ساختمانی، حجم سالن و … که در فرمول سابین تأثیرگذار است تعیین می‌گردد. می‌توان از طریق نرم‌افزارهای کامپیوتری مانند ODEON محاسبات دقیق‌تری را برای زمان واخنش انجام داد و رفتار امواج در برخورد با سطوح را مورد مطالعه قرار داد.

زمان واخنش از طریق میرایی dB60 تعریف می‌شود و بر اساس میرایی dB30 از dB5- تا dB35- اندازه‌گیری می‌شود. اما در مورد موسیقی در عمل از زمان فروپاشی اولیه استفاده می‌شود که بر پایه میرایی 0 تا dB15- است و به ندرت از  استفاده می‌شود. زیرا نت‌ها پی در پی نواخته می‌شوند و نت‌های بعدی نت‌های قبلی را می‌پوشاند. در موسیقی پاپ و راک که پر از سنکوپ و ضرب می‌باشد و همواره اسنیر Backbeat می‌زند، EDT معیار بسیار مناسبی برای زمان واخنش و سرزندگی سالن می‌باشد. اگر میرایی سالن خطی باشد EDT‌ و  به نتیجه‌ای یکسان می‌رسند. EDT بسیار وابسته به مکان است در حالی که ‌ پایدارتر است. به عنوان مثال EDT در مکان‌هایی مانند بالکن‌ها که به جای سالن، انعکاس‌ها از دیوارهای بزرگ نزدیک به میکروفون می‌آید EDT بسیار کوچک است. برای سالن‌های به ظاهر بزرگ در صورتی که EDT بسیار کوچک شود می‌توان از  استفاده نمود. در حالتی که میدان صدای داخل سالن بسیار پخشا باشد میرایی نسبتاً برابر 1 خواهد بود و می‌توان از هر دو ضریب EDT و ‌ بهره برد.