روشهای اندازه گیری و کالیبراسیون در آکوستیک معماری

مقدمه

اولین گام در آکوستیک معماری تلاش برای اندازه گیر پارامترهای فیزیکی عینی است که همتاهایی برای پارامترهای ذهنی صدا در یک سالن هستند. مجموعه ای از این پارامترها را می توان لینکی بین آکوستیک ذهنی و اطلاعات عددی که نتیجه معماری است، دانست.

اندازه گیری های آکوستیکی نه تنها در تحقیق کاربرد دارند، بلکه ابزاری ارزشمند در شناخت محسوب می شوند. تصور کنید اعتراض های فراوانی به شرایط آکوستیکی اتاق می شود، در اینجا اندازه گیری کمک می کند تا نقاط ضعف و دلایل آن را دریابید. این اعتراض ها نه فقط از طرف شرکت کنندگان، که گاهی اوقات از طرف اجراکنندگان به خصوص نوازنده ها مطرح می شود. ترجمه دیدگاه نوازندگان که در اکثر مواقع با اغراق همراه است، به زبان مهندسین صدا کار دشواری است. از طرف دیگر نظرات آن ها باید مهم برشمرده شود؛ چرا که سالنی که نوازندگان از اجرا در آن رضایت نداشته باشند، اعتبار خود را از دست می دهد. یکی دیگر از مشکلات معمول عدم ترکیب رضایت بخش شرایط آکوستیکی سالن و تجهیزات پخش موسیقی الکتروآکوستیک در آن است. اندازه گیری ها در اینجا صحیح بودن نصب و جهت وری بلندگوها را بررسی کرده و ضرورت بهبود و یا استفاده از اکوالایزر (در صورت موجود بودن) را در اختیار قرار می دهد. و در نهایت اندازه گیری در یک سالن جدید قبل از بازگشایی آن و زمانی که هنوز هم اصطلاحات کوچک ممکن است مناسب به نظر رسد. سایر اندازه گیری های آکوستیکی که به طور مستقیم که با پارامترهای آکوستیک ذهنی ارتباط ندارند، مربوط به مشخصات موارد استفاده شده و بخصوص جذب دیوارها، سقف و صندلی هاست. علم به این داده ها برای برنامه ریزی آکوستیکی در هر اتاقی لازم و ضروری است، ولی مشاور آکوستیکی دائما با محصولات جدید مانند دیوارهایی که اطلاعات جذب آن ها موجود نیست، روبه رو می شود. این وضعیت در مورد ثابت پخشایی آکوستیکی این موارد حتی بیشتر است.