رزوناتورهای هلم هولتز

گاهی اوقات جاذب های آکوستیکی برای پوشاندن بخشی از دیوار و یا سقف طراحی نشده و فقط اشیای جداگانه ای هستند که بر روی دیوار و یا فضای خالی قرار می گیرند.

صندلی ها، درزهای دیوارها، لامپ ها نمونه هایی از این ها هستند. آلات موسیقی نیز می توانند جاذب باشند. برای بررسی این جاذب ها نمی توانیم به آن ها ضریب جذب اختصاص دهیم، چرا که این ضریب برای صفحات معنی دارد. به جای آن مشخصات، این جاذب ها از طریق Absorption Cross Section و یا مساحت معادل جذب مشخص می شود.

مشخصه خاص آن ها حجم هوایی است که در محفظه با دیوار سخت محبوس شده و از طریق روزنه ای در تماس با هوای بیرون است. این روزنه می تواند به صورت کانال یا گردن باشد. ابعاد این ساختار در مقایسه با طول موج کوچک بوده و در نتیجه در محدوده فرکانس های بسیار پایین هم کاربرد دارند. هوای موجود در گردن یا روزنه که مانند یک جرم و هوای درون محفظه که مانند فنر در عکس العمل هوای درون گردن عمل می کند. این آرایش یک رزوناتور هلم هولتز است؛ تمام انواع بطری ها، گلدان ها و اشیای مشابه از همین دسته هستند.

تاثیر این جاذب ها در بازه فرکانسی بسیار کوچکی است. در نتیجه، در عمل به عنوان جاذب تک فرکانس شناخته میشوند. فرکانس موثر آنها برابر است با:

f=(c/2π)√(A/V.L)

f: فرکانس موثر

c: سرعت صوت در هوا

A: سطح مقطع گردن (m2)

L: طول گردن (m)                                  V: حجم محفظه (m3)