دامنه توان صوت

معرفی تعدادی از مهم‌ترین کمیت‌های صوت (Sound Measurement Scales)

1- کمیت‌های فیزیکی مطلق: دامنه توان، دامنه شدت، دامنه فشار آکوستیکی

2- کمیت‌های لگاریتمی ((تراز)) (فیزیولوژیکی): تراز توان، تراز شدت، تراز فشار آکوستیکی

کمیت‌های فیزیکی مطلق:

(a) دامنه توان صوتSound powerW

توان عبارتست از مقدار انرژی در واحد زمان

نماد آن را W در نظر می‌گیریم تا با فشار اشتباه گرفته نشود.

گستره توانی شنوایی انسان از 12-10 وات تا 102 وات می‌باشد.

آستانه درک توان صوت: Wmin: کوچکترین توان امواج آکوستیکی قابل درک توسط انسان

              

آستانه درد توان صوت: Wmax: بیشترین توان امواج آکوستیکی که انسان می‌تواند بدون درد تحمل کند.

    

در بعضی از مراجع Wmin را با Wref (توان صوتی مرجع) نشان می‌دهند.

گستره توان قابل درک توسط سیستم شنوایی انسان 1014 برابر کمترین توان صوتی قابل درک می‌باشد.