اساس کار این جاذب ها ایجاد اصطکاک در مقابل بیشترین سرعت ذرات هواست. هنگامی که ذرات هوا وارد حفره ها میشوند به دلیل اصطکاک درون آنها انرژی خود را از دست میدهند. همانطور که متوجه شدید کوچک بودن قطر حفره بر روی این جاذبها تاثیر آنها را افزایش میدهد. کاربرد این جاذب ها مربوط به فرکانس های بالاست.

انواع جاذب های متخلخل امروزه با نام تجاری تال آکوستیکی (Acoustic tile) به فروش می رسند.

جاذب های متخلخل
جاذب های متخلخل

به طور کلی ضریب جذب توسط آزمایشات دقیق در آزمایشگاههای آکوستیک تعیین می­گردد. در صورتی که اطلاعات جاذب در دسترس نبود فرمول زیر تقریبی از فرکانس موثر که بیشترین بازدهی جاذب در آنجاست در اختیارتان قرار می­دهد:

F=3500a/d2

f: فرکانس مؤثر (Hz)

a: قطر سوراخ (cm)

d: فاصله دو سوراخ (cm)

نکته بسیار مهم: اساس کار این جاذب ها ایجاد اصطکاک در مقابل بیشترین سرعت ذرات هواست. در نتیجه باید در فاصله ای از دیوار که سرعت ذرات بیشینه است نصب شوند. به طور تقریبی این فاصله به اندازه یک چهارم طول موج در فرکانس موثر جاذب است.

در شکل زیر شکل موج سرعت ذرات و نحوه قرارگیری مناسب جاذب را مشاهده میکنید.

جاذب های متخلخل