توان میانگین گفتار شخص در تراز محاوره ای، تقریبا ۱۰ میکرووات است، و البته این مقدار میانگین باید در فاصله زمانی نسبتا طویلی، بین دو تا چهار ثانیه تعیین گردد. هنگامی که شخصی با بلندترین صدای ممکن بدون وارد کردن فشار بر تارهای صوتی خود سخن بگوید، توان میانگین گفتار او به ۲۰۰ میکرووات می رسد، و در حال فریاد کشیدن تا حدود ۱۰۰۰ میکرووات بالا می رود.

برخلاف این حالت، توان گفتاری که به طرز نجوا ادا گردد، در حدود ۰.۰۰۱ میکرووات است.

برای مثال توان حرف با صدای O که در واژه Low ادا می شود، تقریبا ۵۰ میکرووات است. در صورتی که ادای حرف V که حرف صامت و ضعیفی شناخته شده، فقط توان میانگینی در حدود ۰.۰۳ میکرووات بیرون می دهد.