توازن صدا در نصب سیستم صوتی در سالن

هدف از سیستم صدارسانی حرفه ای، تامین صدای بلند و شفاف برای تمامی شنوندگان است. این صدا در هر نقطه از محیط، ترکیبی از صدای مستقیم بلندگوها و بازتاب های آن است. توازن بین سطح صدای مستقیم و صدای بازتابی، کیفیت صدا برای شنوندگان را تعیین می کند. این توازن به چهار عامل وابسته است:

  • جهت انتشار امواج بلندگوها.
  • تداخل امواج صدای مستقیم از چند بلندگو با هم و یا صدای بازتابی از سطوح نزدیک به بلندگو و تماشاگران.
  • جذب صوتی شنوندگان در سالن.
  • مشخصات آکوستیکی سالن.

در فرکانس های میانی و بالا، امکان دستیابی به شرایط مناسب در موارد بالا به راحتی فراهم است. در شرایطی که از بیش از یک بلندگو استفاده می شود (که معمولا اینطور است) تداخل بین بلندگوها، شفافیت صدای مستقیم را در نقاطی از سالن کاهش می دهد. این نقاط، “نقاط خفه یا تاریک”(Dark Spots) نامیده می شوند. شکل و مساحت این نواحی با توجه به فرکانس متغیر است. سطح پایین صدای مستقیم (نواحی خفه یا تاریک) در فرکانس های 500Hz-40000Hz تاثیر چشمگیری در کاهش شفافیت صدا دارد.

این موضوع در رابطه با فرکانس های بم بسیار چالش برانگیزتر است که به آن می پردازیم.