تقویت Groove در میکس و مسترینگ

اگرچه گاهی اوقات Groove نتیجه اجرای یک ساز است، ولی در میکس های پیچیده تر جاصل نواختن هم زمان (Interplay) چند ساز و ارتباط آن هاست.

معمولا Groove یک قطعه وتسط درامز و گیتار باس ساخته می شود، ولی باید سازهای دیگری مانند پرکاشن، گیتار ریتم، کیبورد، و … کهنقش مؤثرتری دارند، را شناسایی کنید. روش این کار ساده است. توجه کنید که آیا ریتم این سازها با گیتار باس ا درامز یکی است یا با ریتم متفاوتی (مثلا ریتم دو برابر یا نصف) می نوازند. پس از یافتن سایر سازهای مؤثر در Groove، مراحل زیر را برای ساخت Groove دنبال کنید:

۱. سازی که نبض اصلی آهنگ را تامین می کند، مشخص کنید (مثلا درامز).

۲. بم ترین ساز موجودد در Groove را که ریتم مشابهی دارد به آن اضافه کنید (مثلا گیتار باس).

سایر سازهای Groove را به ترتیب از بم ترین تا زیرترین به میکس اضافه کنید.

۴. هر سازی که ریتم مشابهی دارد (مثلا دو برابر یا نصف) را میکس اضافه کنید.

۵. هر سازی که جز المان ریتم در تنظیم است، را اضافه کنید (در بخش پنج در رابطه با المان تنظیم توضیح داده شد)، یا هر بخشی که به قطعه حرکت می بخشد (مانند Shaker یا Tambourine).

Groove ممکن است بر پایه یک ساز مثلا در ترکیب سه تایی (Power Trio) (گیتار، گیتار باس و درامز)، یا بر پایه تعداد بیشتری ساز بنا شود. اگگر از تعداد سازهای مؤثر در Groove مطمئن نیستید، میکس را با ترکیب های متفاوتی انجام داده و در هر کدام نتیجه را ارزیابی کنید.

توصیه: اگر نقش سازی در نبض قطعه آنقدر زیاد است که قطع کردن صدای آن در کاهش کیفیت کاملا مشخص است، آن گاه این ساز یکی از پایه های Groove است.