بداهه نوازی چیست؟

بداهه نوازی خلق چیزی به صورت تصادفی و بدون نقشه قبلی و در واکنش به یک موقعیت مشخص است؛ و در جز هنگامی اتفاق می افتد که نوازنده هر بار که اثری یکسان را می نوازد، تفسیری متفاوت از آن ارائه می کند. درواقع در موسیقی جز هیچ آهنگی چه توسط نوازنده های یکسان و چه توسط یک گروه کاملا متفاوت نواخته شود، هیچ گاه حتی دوبار به یک صورت اجرا نمی شود. در این موسیقی بداهه نوازی تبدیل به دیالوگی بین اعضای گروه شد بدون هیچ پیش زمینه ذهنی که نتیجه چه می شود.

هربار که با دوستانتان صحبت می کنید در واقع در حال بداهه هستید. چیزهایی که شما می گویید از پیش تعیین شده نیست و به حرف هایی که آن ها می زنند وابسته است. شما چیزی می گویید و آن ها پاسخ می دهند و این روند ادامه دارد.

نوازنده های جز هم همین کار را با سازهایشان می کنند و به جای استفاده از کلمات از برای ارتباط از سازهایشان استفاده می کنند. به این کار گفتگوی موسیقیایی می گویند.