بازتاب‌های اولیه و وضوح صدا در سالن های آمفی تئاتر

بازتاب‌های اولیه نقش بسیار مهمی در برداشت ذهن ما از وضوح صدای یک سالن دارد. Clarity, Intimacy پارامترهایی هستند که بازتاب‌های اولیه را بازتاب‌های بعدی مقایسه می‌کنند. Clarity نسبتی از انرژی بازتاب‌های اولیه به بازتاب‌های بعدی می‌باشد که معروف‌ترین آن  است که این برش زمانی را در ms80 انجام درنظر می‌گیرد. تعریف دیگر  است که این فرمول را ms50 درنظر می‌گیرد. D مختصر کلمه Definition‌ است.

از آنجایی که موسیقی پاپ و راک جزو گونه موسیقی‌های تند هستد ms50 زمان زیادی برای آنها محسوب می‌شود و باید این زمان کاهش یابد. طبق تحقیقات بارون پاسخ گوش به فرکانس‌های پایین در محدوده باند فرکانسی Hz125 تا Hz250 کم می‌باشد. در نتیجه این دو پارامتر را اغلب در رنج فرکانسی Hz500 تا KHz2-1 محاسبه می‌کنند. توجه شود که در پاپ و راک وضوح صداهای بم بسیار مهم می‌باشد. Clarity‌ به صورت dB بیان می‌شود.