افکت ریورب برای میکس و مسترینگ درامز

  • برای درامزهای تندر Tommy Lee، از کمی ریورب Cathedral یا Large Hall بهره ببرید. Pan واخنش را در بازگشت به نحوی تنظیم کنید که هر کدام در پشت ساز خود قرار گیرند. همچنین باید صدای کیک در این حالت تیز بوده و سایر طبل ها به گیت که با توجه به سرعت قطعه تنظیم شده، وصل باشند (به بخش ۹؛ المان های دینامیکی فشرده سازی، محدودسازی، گیت، اکوالایزر و De Esser مراجعه کنید).
  • برای دستیابی به صدای اسنیر انفجاری، …؟

برای پرکاشن:

  • برای پرکاشن های دستی، مانند Shaker و Tambourina از واخنش Room یا Plate با زمان متوسط (۰.۸ تا ۱.۲ ثانیه) و تاخیر بسیار کوتاه (کمتر از ۲۰ میلی ثانیه) بهره ببرید.

برای گیتار:

  • به منظور بزرگ تر کردن صدای گیتار، از یک واخنش مونو با حداقل زمان ممکن (حتی ۰.۱ ثانیه) بهره ببرید. صدای گیتار و واخنش را به دو کانال مخالف Pan کنید. انواع واخنش ها را امتجان کنید، تا به بهترین انتخاب با وتجه به قطعه برسید. برای بزرگ تر کردن صدا، کمی زمان افت را افزایش دهید.
  • برای دستیابی به صدایی مشابه گیتار Eddie Van Halen، از واخنش Plate یا Room با زمان افت ۲ ثانیه و پیش تاخیر حدود ۱۲۰ (که با توجه به سرعت قطعه تنظیم شده)۷ بهره ببرید. گیتار را به یک کانال و افکت را به کانال مخالف Pan کنید.

برای کیبورد:

  • بر روی صدای کیبورد که به عنوان Pad در قطعه استفاده می شود، از واخنش Hall با زمان افت ۲ الی ۲.۵ ثانیه و پیش تاخیر کوتاه (۲۰ میلی ثانیه) با توجه به سرعت قطعه استفاده کنید. با استفاده از اکوالایزر فرکانس های خارج از محدوده 150Hz تا 8kHz را حذف کنید.

برای سازهای زهی:

  • از واخنش Hall با افت ۲.۲ ت ۲.۶ ثانیه و پیش تاخیر بیش از ۲۰ میلی ثانیه با وتجه به سرعت قطعه مناسب است.